Reklama
 
Blog | Miroslav Šuta

Černá listina nejnebezpečnějších chemikálií vyžadujících náhradu byla rozšířena – SIN List 2.1

 

Mezinárodní sekretariát pro chemické látky (ChemSec) dnes aktualizoval svou databázi prioritních nebezpečných látek, které by měly být nahrazeny. SIN List byl ve verzi 2.1 rozšířen zejména o látky vyvolávající rakovinu, způsobují mutace a ohrožující rozmnožování, které splňují kritéria evropské směrnice REACH pro látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC – substances of very high concern) a které by tudíž měly být v rámci Evropské unie regulovány.

 

Co je SIN List, kdo ho vytvořil a proč vznikl?

SIN List (Substitute It Now!) je databáze nejnebezpečnějších chemických látek, které jsou běžně používány, ale měly by být nahrazeny bezpečnějšími alternativami. Vytvořila ji ve Švédsku sídlící nevládní organizace Mezinárodní sekretariát pro chemické látky (ChemSec), a to s cílem podpořit náhradu nebezpečných chemikálií v rámci systému chemické politiky Evropské unie – REACH.

ChemSec představil databázi proto, že v rámci REACH vznikl oficiální tzv. Kandidátský seznam nejnebezpečnějších chemických látek, které mají být podrobeny proceduře autorizace, v rámci níž může být rozhodnuto o jejich náhradě. Bohužel příprava seznamu je mnohem pomalejší než se předpokládalo, mimo jiné i proto, že řada členských států (včetně České republiky) se na procesu aktivně nepodílí a nenominovala doposud ani jedinou nebezpečnou chemikálii na kandidátský seznam.

Pří přípravě databáze SIN List spolupracuje ChemSec s řadou dalších nevládních organizací z Evropy a USA, např. s European Environmental Bureau (EEB), WWF, Přáteli Země, Greenpeace, Health and Environment Alliance (HEAL), Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud (ISTAS) nebo s Evropskou organizací spotřebitelů (BEUC). Důležité je, že metodika tvorby databáze SIN List prošla otevřenou kritickou oponenturou, je veřejně přístupná a každý se s ní může seznámit či navrhnou její úpravy.

Reklama

Databáze byla ve verzi 1.0 představena 17. září 2008 v Bruselu na mezinárodní konferenci o náhradě nebezpečných chemikálií. Tehdy zahrnovala 256 chemických látek. Aktualizovaná verze 2.0 byla zveřejněna v květnu 2011 a poprvé do ní bylo zařazeno i 22 látek narušujících hormonální systém, tzv. endokrinních disruptorů.

Dá se říci, že dnes už SIN List svým vlivem přesáhl hranice Evropské unie, když databáze a metodika její přípravy byly přeloženy do řady jazyků, včetně japonštiny, korejštiny nebo čínštiny. SIN List byl představen na řadě konferencí po celém světě a stal se například jedním z inspiračních zdrojů pro reformu regulace chemických látek státu Kalifornie.

Co přináší nového SIN List 2.1 ?

Aktualizace rozšířila SIN List o 249 látek a skupin látek, takže v současné verzi 2.1 zahrnuje 626 položek. Jedná se o chemikálie vysoce nebezpečné, které jsou užívané v široké škále spotřebního zboží denní potřeby a které představují ohrožení pro životní prostředí a životní prostředí.

Registrační dokumentace zpracované firmami na základě směrnice REACH a odevzdané Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) poskytují nové informace o výrobě a používání chemických látek v Evropské unii. Tyto informace byly použity pro technickou aktualizaci databáze SIN List 2.1 k identifikaci chemikálií, které jsou řádně registrovány a jsou vyráběny a používány způsobem, který stanovuje směrnice REACH. „Na základě toho jsme identifikovali více chemických látek, zejména rakovinotvorných, mutagenních a reprotoxických, které by měly být zařazeny na tzv. kandidátský seznam REACH,“ uvedla ředitelka ChemSec Anne-Sofie Andersson.

Na základě registračních dokumentů vyžadovaných směrnicí REACH byly do aktualizace SIN List také zařazeny látky nově klasifikované jako rakovinotvorné, mutagenní nebo reprotoxické podle evropského nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí (CLP). Přidáno bylo také několik chemikálií, o kterých se nedávno členské státy EU dohodly, že patří mezi látky vzbuzující mimořádné obavy. Ty nebyly v předchozí verzi zařazeny do SIN List vzhledem k tomu, že jsou směsmi nebo postrádají unikátní číselnou klasifikaci (CAS).

Databáze SIN List nyní také zahrnuje aktualizovaná data o klasifikaci nebezpečnosti látek. Pro všechny látky zařazené do databáze jsou dále nově uvedeny informace o jejich používání, stejně jako o přibližném množství, ve kterém jsou chemikálie vyráběny (registrační kategorie dle tonáže). Další novinkou databáze je možnost nastavit si filtr výběru výsledků podle toho, zda byla látka registrována podle REACH v rámci první vlny registrace, která proběhla v roce 2010.

„SIN List se ukázal jako velmi užitečný nástroj pro firmy a tato jeho aktualizace identifikuje pro potřeby podniků dalších chemické látky, které pravděpodobně budou regulovány v Evropské unii a které je potřeba nahradit bezpečnějšími alternativami“, uvedla toxikoložka Anna Lennquist  z ChemSec.

SIN List 2.1 nyní zahrnuje 553 látek, které jsou karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické. Dále obsahuje 20 látek perzistentních, bioakumulativních a toxických. Kromě toho bylo na SIN List zařazeno 52 látek představujících ekvivalentní nebezpečí jako obě výše uvedené kategorie ve smyslu potenciálního poškození, jež mohou způsobit (např. endokrinní disruptory).

Anna Lennquist ale upozorňuje, že „SIN List nyní zahrnuje 626 chemických látek vzbuzujících mimořádné obavy ve srovnání se 138 těmto látkami na oficiálním kandidátském seznamu vytvořeném na základě směrnice REACH. Zbývá tedy vykonat ještě mnoho práce než budou v Evropské unii nejnebezpečnější chemikálie regulovány.“