Reklama
 
Blog | Miroslav Šuta

Co nám Země dává zadarmo aneb Ekosystémy a lidský blahobyt

Podle doposud nejkomplexnějšího hodnocení stavu životního prostředí na Zemi ovlivnili lidé během posledních 50 let povrch planety a biodiverzitu více než za celou předchozí historii. Podle tzv. Millennium Ecosystem Assessment je znehodnoceno nebo neudržitelně využíváno 15 z 24 služeb zajišťovaných ekosystémy na Zemi. Lidstvu se podařilo zlepšit dostupnost potravin, ale klesá kvalita pitné vody. Lidé také loví příliš mnoho ryb a způsobili zhoršení regulace přírodních pohrom a škůdců.

K takovým výsledků došel obrovský mezinárodní projekt „Hodnocení ekosystémů na přelomu tisíciletí“, jehož cílem bylo poskytnout syntézu vědeckých poznatků o změnách ekosystémů v posledních desetiletích a jejich dopadech na kvalitu lidského života. Hodnocení věnovalo velkou pozornost nejen popisu současného stavu, ale také trendům služeb zajišťovaných ekosystémy a modelovaní možného vývoje v 21. století. 

Millennium Ecosystem Assessment bylo zahájeno generálním tajemníkem OSN Kofi Annanem a vycházelo z klíčových mezinárodních úmluv o ochraně přírody jako jsou Úmluva o biologické rozmanitosti (biodiverzitě), Úmluva o boji proti rozšiřování pouští (desertifikaci), Úmluva o mokřadech, Úmluva o ochraně stěhovavých druhů atd. 

Na hodnocení se podílelo skoro 1400 expertů z celého světa a postupně bylo publikováno několik dílčích tématicky zaměřených studií (biodiverzita, desertifikace, průmysl a podnikání, mokřady apod.) a závěrečná souhrnná zpráva „Ekosystémy a lidský blahobyt“. Ta dochází k závěru, že využíváním ekosystémů sice zbohatla část světa, ale také k tomu, že chudší ještě více zchudli. Rozšiřování pouští a nedostatek lovných ryb a živočichů ve volné přírodě ohrožují miliony lidí. Domorodí obyvatelé jsou často vyloučeni z rozhodování o využívání přírodních zdrojů, ačkoli právě oni jsou mnohdy nejhůře postiženi v důsledku zhoršení stavu ekosystémů – ztrátou zdraví či nedostatkem obživy. 

Reklama

Závěry projektu mimo jiné konstatují, že:

  • lidé změnili za posledních 50 letech ekosystémy na Zemi ve větším měřítku než v jakémkoli období dějin lidské civilizace
  • podstatné a nerovnoměrné zvýšení životní úrovně proběhlo na úkor poškození 60 % hodnocených globálních služeb ekosystémů
  • se zvyšuje riziko nelineární změny (např.propuknutí endemie, zhroucení mořského rybolovu aj.)
  • pro velké skupiny lidí se snižuje šance, že se jejich chudobu podaří odstranit či výrazně snížit
  • poškozování služeb ekosystémů se může významně zhoršovat a představovat překážku pro redukci chudoby, dosažení potravinové bezpečnosti a zlepšení zdravotního stavu lidské populace
  • je možné zamezit ničení ekosystémů změnou koncepcí, strategií, programů a každodenních metod péče o životní prostředí 

Zpráva expertů také modeluje čtyři scénáře možného budoucího vývoje, ale všechny se shodují, že během první poloviny 21. století poroste tlak na ekosystémy. Za nejvýznamnější příčiny změn ekosystémů považují vědci i do budoucna ničení a znečišťování biotopů (např. úbytek korálových útesů a poškozování mořského dna těžkými vlečnými sítěmi), nevhodné úpravy řek a nadměrné čerpání vody, nadměrný lov zvěře a ryb a zavlékání nepůvodních druhů rostlin a živočichů. 

Součástí hodnocení byla i otázka vhodných cest pro změnu stávajícího negativního trendu. Projekt hodnotil 74 možných reakcí nebo opatření pro zlepšení služeb ekosystémů a pro udržitelné využívání biodiverzity. Mezi doporučené změny patří zvýšení odpovědnosti a průhlednosti veřejné správy i soukromého sektoru, zavádění ekonomických pobídek pro udržitelné využívání zdrojů. Experti také doporučují velkou pozornost věnovat zpřístupnění vědeckých informací o stavu ekosystémů a zlepšení technologií.