Reklama
 
Blog | Miroslav Šuta

Evropská unie a pesticidy: Nová regulace i staré zlozvyky

V Evropské unii vstoupila v platnost nová regulace pesticidů, ve které jsou poprvé použita tzv. cut-off kritéria pro eliminaci nejnebezpečnějších chemikálií. Nevládní organizace Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) ale upozorňuje, že evropská byrokracie se nevzdává svých starých zlozvyků, které efektivitu nové legislativy podkopávají.

Až doposud evropská regulace nebyla příliš účinná a pesticidy proto zůstávají zdrojem řady vážných problémů. Jak ukázaly aktuální výzkumy, pesticidy v Evropě stále přinášejí řadu problémů – od ohrožování zdraví pracovníků přes kontaminaci pitné vody až po podíl na poklesu biologické rozmanitosti.

Dosavadní systém autorizace pesticidů umožňoval udělovat přístup na trh i velmi nebezpečným chemikáliím jako jsou látky rakovinotvorné nebo vyvolávající vrozené vývojové vady. Ty by měl nový systém eliminovat. Podle studie švédského inspektorátu pro chemické látky (KEMI) by tak mohly být z trhu staženy přibližně dvě desítky nejnebezpečnějších pesticidů s účinky mutagenními (narušujícími genetickou informaci), karcinogenními (rakovinotvornými) a reprotoxickými (toxickými pro reprodukční systém) či narušujícími endokrinní systém (endokrinní disruptory).

Ale PAN Europe upozorňuje na několik signálů toho, že byrokracie vychází vstříc průmyslu v jeho snaze hledat a vytvářet cesty, jak regulaci obcházet.

Reklama

Průmyslové studie versus nezávislá věda

PAN Europe varuje, že Evropská agentura pro bezpečnost potravin (EFSA) se pokouší podminovat novou regulaci tím, že kvalifikovala průmyslem sponzorované studie jako vysoce spolehlivé a průkazné. Zatímco nezávislé univerzitní studie hodnotí mnohdy jako sporně použitelné. PAN Europe tento postup ve spolupráci s právnickou organizací ClientEarth napadla u evropského soudu prvního stupně, neboť podle jejich názoru vede k netransparentnímu rozhodování o povolování pesticidů.

Francie mistrem Evropy v udělování výjimek

Nedávná analýza také ukázala, že členské státy EU v posledních letech ve stále větší míře poskytují výjimky pro používání pesticidů, aby tak bylo možné vpustit na trh neschválené pesticidy i bez náležitých bezpečnostních opatření pro ochranu zdraví lidí a životního prostředí. Za poslední 4 roky členské státy EU udělily 321 výjimek, které zahrnovaly 152 různých chemikálií. Přitom je v EU celkově povoleno kolem tří stovek pesticidů.

Mistrem Evropy v udělování výjimek se v roce 2010 stala Francie, která poskytla 74 výjimek. Druhé místo obsadilo Řecko s 54 výjimkami před Portugalskem se 31 výjimkami. Zajímavé je, že v roce 2007 neposkytla Francie ani jedinou výjimku, ale v roce 2010 údajně objevila najednou 74 případů „nepředvídaného nebezpečí“, pro které poskytla výjimky pro použití neschválených pesticidů.

Špatným signálem je podle PAN Europe také to, že Evropská komise umožnila přístup na trh nebezpečnému fungicidu karbendazim, který může vyvolávat vrozené vývojové vady plodu. Ten by podle nového nařízení již povolen být neměl, ale přitom byl povolen jen pár dní předtím než nová regulace vstoupila v platnost.

Vzhledem k těmto skutečnostem PAN Europe požádala evropského komisaře pro zdraví a ochranu spotřebitele Johna Dalliho, aby zajistil větší transparentnosti rozhodovacích procedur o pesticidech, včetně zveřejňování návrhů a opatření před konečným rozhodnutím tak, aby umožnil lepší účast veřejnosti na rozhodování. Jak se ukázalo v jiných oblastech politiky EU, přispívá veřejná přezkoumatelnost úředních rozhodnutí a účast veřejnosti v rozhodovacích procesech k omezení korupce a lepšímu prosazování práva.