Reklama
 
Blog | Miroslav Šuta

REACH: 14 nebezpečných chemických látek přidáno na „černou listinu“

Evropská chemická politika (REACH) udělala další krok k lepší ochraně životního prostředí a zdraví lidí před nebezpečnými chemikáliemi, když bylo 14 látek přidáno na „černou listinu" látek vzbuzujících mimořádné obavy. I tentokrát má na tom Česká republika pramalou zásluhu. Bohužel.

ECHA: První rozšíření kandidátské seznamu nebezpečných látek pro autorizaci

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zařadila 13. ledna 2010 dalších 14 rakovinotvorných, reprotoxických, perzistentních a bioakumulativních látek na „černou listinu“ látek vzbuzujících mimořádné obavy:

  • 5 typů antracenových olejů a past – jde o látky velmi perzistentní a velmi bioakumulativní, karcinogenní, mutegenní a toxické, které se používají např. při výrobě anthracenu, jako složky pohonných hmot, pro impregnaci a těsnění, k antikorozní ochraně atd.
  • Velmi perzistentní a velmi bioakumulativní, karcinogenní a toxická dehtová smola (černouhelný dehet) se používá při výrobě elektrod, k antikorozní ochraně, pro speciální dlažby, výrobu hliněných holubů atd.
  • Karcinogenní aluminosilikátová keramická vlákna se používají pro vysokoteplotní izolace, např. v metalurgickém, automobilovém nebo leteckém průmyslu.
  • Podobné použití mají i karcinogenní zirkonio-hlinito-křemičitanová žáruvzdorná vlákna.
  • 2,4-dinitrotoluen je karcinogen, který se používá např. jako plastifikátor při výrobě výbušnin nebo toluendiisokyanátu, meziproduktu pro výrobu polyuretanových pěn.
  • Diisobutyl ftalát (DIBP) je látka toxická pro reprodukci, která se používá jako změkčovadlo nitrocelulózy, součást polyakrylátových a polyacetátových disperzí, součást laků, lepidel, výbušnin nebo laků na nehty.
  • Chroman olovnatý je látka toxická pro reprodukci a karcinogennní, která se používá pro výrobu pigmentů a barviv, součást detergentů, přípravků na odbarvování vlasů, fotocitlivých materiálů, pyrotechnických směsí nebo prostředků k restaurování uměleckých předmětů.
  • Červeň na bázi chroman-molybdenan-síranu olovnatého (pigmentová červeň 104) je toxická pro reprodukci a karcinogenní. Používá se jako barvivo v kaučuku, plastech a barvách a lacích.
  • Žluť na bázi sulfochromanu olovnatého (pigmentová žluť 34) je karcinogennní a toxická pro reprodukci. Používá se jako součást barev a laků, kaučuků či plastů, např. při výrobě zemědělské techniky a letadel, při značení silnic či přistávacích drah na letištích. Používá se i ve vojenství k maskování nebo značení střeliva.
  • Tris (2-chlorethyl) fosfát (TCEP) je látka toxická pro reprodukci, která se používá jako plastifikátor, regulátor viskozity nebo zpomalovač hoření akrylátových pryskyřic, polyuretanu, PVC a dalších polymerů. Může být i přísadou lepidel, barev a laků, např. v nábytkářském, textilním nebo stavebním průmyslu.

Jde o první rozšíření seznamu, který tak (spolu s látkami zařazenými v říjnu 2008) zahrnuje 29 nebezpečných chemikálií.

Právo na informace pro spotřebitele a inciativa SIN list

Zařazením nebezpečných chemikálií na „černou listinu“ vzniká pro jejich výrobce a dovozce několik povinností. Pro spotřebitele je zajímavé, že získávají možnost žádat u prodejců informaci, jestli konkrétní výrobek obsahuje některou z nebezpečných látek ze seznamu. Prodejci jsou povinni minimálně informaci o obsahu konkrétní nebezpečné látky spotřebitelům sdělit. Bohužel nejpozději do 45 dnů vyžádání, což pro spotřebitele není zrovna praktické.

Reklama

Vinou zemí jako je Česká republika, které na seznam nenominovaly žádnou látku, kandidátní seznam zahrnuje stále jen zlomek ze stovek nebezpečných chemikálii splňující kritéria nebezpečnosti pro zařazení. Proto Mezinárodní sekretariát pro chemické látky (ChemSec) ve spolupráci s řadou odborníků a představiteli nevládních organizací vytvořil vlastní návrh prioritního seznamu nebezpečných látek, které by měly být co nejdříve nahrazeny bezpečnějšími alternativami.

Databáze nazvaná SIN List (Substitute it Now) v aktuální verzi SIN List 1.1 zahrnuje 356 nebezpečných chemických látek, které jsou běžně vyráběny nebo používány ve značných objemech a které splňují kritéria nebezpečnosti pro proceduru autorizace podle směrnice REACH.