Reklama
 
Blog | Miroslav Šuta

Častější výskyt leukémie u dětí v okolí jaderných zařízení. Proč?

Jaderná energetika je tématem, které rozděluje českou společnost. Má své nekritické propagátory i podobně nekritické oponenty. Česká média to vědí, a tak nás zprávami a komentáři na toto téma bohatě zásobují. Proto mě překvapilo, že jsem se v nich nedočetl o nové studii, která konstatuje zvýšený výskyt leukémie a úmrtnosti dětí a mladých lidí v okolí jaderných zařízení. Vědci se pokoušejí také zodpovědět klíčovou otázku: Proč?

Červencové číslo vědeckého časopisu European Journal of Cancer Care přineslo rozsáhlou analýzu výskytu leukémie u dětí a mladých lidí. Američtí vědci z Lékařské univerzity v Jižní Karolíně podrobili důkladnému zkoumání 17 vědeckých studií, které zahrnují výskyt leukémie na 136 místech Velké Británie (7 studií), Francie (3 studie), Kanady (2 studie), Německa (2 studie, z nich 1 v bývalé NDR), USA, Japonska a Španělska (po 1 studii). 

Tato meta-analýza došla k závěru, že úmrtnost na leukémii u dětí do věku 9 let byla zvýšena o 5 až 25 procent v závislosti na vzdálenost od jaderného zařízení. Úmrtnost ve skupině dětí a mladých lidí do 25 let byla zvýšena od dvou do 18 procent. Statistické analýzy také prokázaly zvýšení výskytu (incidence) leukémie. Ve skupině dětí do 9 let o 14 až 21 procent, ve skupině do 25 let o 7 až 10 procent. 

Celkem vědci provedli 8 oddělených analýz, které zahrnovaly celou řadu matematických modelů. Jejich výsledky vykazovaly pozoruhodnou míru shody, ačkoli různé studované modely přisuzovaly rozdílnou významnost určitým charakteristikám analyzovaných studií. 

Reklama

Autoři analýzy upozorňují, že dostupné studie zabývající se vztahem mezi obdrženou dávkou radiace a jejím účinkem neprokázaly v okolí jaderných zařízení hladiny radiace, které by vysvětlily zvýšené riziko onemocnění leukémií. Jeden z autorů analýzy Peter Baker však upozorňuje, že je velmi obtížné realizovat epidemiologické studie vztahu dávka-odpověď, neboť musí zohlednit širokou škálu faktorů, které je mnohdy obtížné kvantifikovat. „Je také možné, že svou roli hrají i takové faktory životního prostředí, kterým zatím nerozumíme“, uvedl doktor Baker. 

„Dětská leukémie je poměrně vzácná choroba a jaderná zařízení jsou obvykle umístěna ve venkovských oblastech, takže studované populace bývají malé. Nicméně naše metaanalýza konzistentně ukazuje zvýšenou míru nemocnosti a úmrtnosti dětí a mladých lidí žijících v blízkosti jaderných zařízení“, konstatoval dr. Baker. 

Leukémii může podle současných znalostí medicíny vyvolat celá řada faktorů. Může jít např. o poškození DNA, které aktivuje tzv. onkogen. Může jít o spontánní mutaci, ale také o účinek radiace nebo chemikálií jako je benzen nebo některá dnes již zakázané barvy na vlasy. 

Nápadně zvýšený výskyt dětské leukémie v okolí jaderných zařízení už v minulosti vyvolal v některých zemích značnou pozornost veřejnosti. V Británii se po léta vede kontroverze kolem jaderného komplexu v Sellafiledu, v Německu vzbuzuje už po léta žhavou diskusi nečekaně vysoký výskyt leukémie v blízkosti jaderné elektrárny Krümmel asi 30 kilometrů jihovýchodně od Hamburku.

Doposud byla různými autory prezentována celá řada hypotéz, které se snaží vysvětlit zvýšený výskyt leukémie u dětí v okolí jaderných zařízení. Kromě teorie vystavení dětí radiaci jde třeba o možnost expozice rodičů, která se projevila až následně u jejich dětí. Jiná hypotéza vysvětluje zvýšený výskyt leukémie u dětí působením elektromagnetického pole v blízkosti elektrických vedení vysokého napětí. Dokonce existuje hypotéza, že příčinou může být virová infekce, kterou do převážně venkovských oblastí v okolí jaderných zařízení zanesli lidé, kteří se tam přistěhovali za prací. 

Žádná z hypotéz nebyla jednoznačně prokázána a vědci doposud nedošli ke shodě. Současná věda není zatím schopna uspokojivě vysvětlit zvýšený výskyt leukémie v blízkosti jaderných zařízení. A to je zřejmě důvod, proč česká média o studii nereferovala. Chápu, že závěr spoluautora studie není mediálně atraktivní: „Je jasné, že potřebujeme další výzkum této závažné záležitosti“. 

To se nedá se použít ani do titulku novinového článku ani jako „munice“ ve válce argumentů mezi propagátory a kritiky jaderné energetiky.