Reklama
 
Blog | Miroslav Šuta

Endokrinní disruptory: Desítky vědců vyzývají Evropskou komisi k akci

89 předních vědců z celého světa podepsalo Berlaymontskou deklaraci o endokrinních disruptorech, v níž vyjadřují znepokojení z látek schopných narušovat hormonální systém a naléhají na Evropskou unii, aby přistoupila k efektivní regulaci těchto látek. Zároveň v deklaraci upozorňují, že návrhy některých členských států na regulaci endokrinních disruptorů jsou nedostatečné. Deklaraci obdržel místopředseda Evropské komise Antonio Tajani, komisař pro zdraví a spotřebitele Tonio Borg, komisařka pro výzkum a inovace Máire Geoghegan-Quinn a komisař pro životní prostředí Janez Potočnik. 

Co jsou endokrinní disruptory?

Jako endokrinní disruptory jsou označovány látky schopné narušovat hormonální komunikaci mezi buňkami organismu. Jelikož hormony hrají životně důležitou roli v mnoha procesech, včetně vývoje orgánů a reprodukce, endokrinní disruptory by mohly mít podstatný vliv na lidské zdraví. Tyto látky jsou spojovány s abnormalitami reprodukčního systému, poruchami imunity, obezitou, cukrovkou, s některými typy rakoviny a s dalšími onemocněními. Endokrinní disruptory se nacházejí v mnoha produktech, s nimiž přicházíme do kontaktu každý den, jako jsou například pokladní účtenky v supermarketech, nápojové plechovky, podlahové krytiny nebo opalovací krémy. Mezi endokrinní disruptory jsou řazeny například některé těžké kovy nebo ftaláty, parabeny, DDT, bisfenol A, polychlorované bifenyly (PCB) nebo některé pesticidy.

Berlaymontská deklarace

Vědci v Berlaymontské deklaraci vyjádřili znepokojení z řady zdravotních poruch, jejichž nárůst nemůže být vysvětlen pouze genetickými faktory nebo životním stylem. Výzkumy ukazují, že chemické látky běžně používané v průmyslu v tisících různých výrobků mohou mít vliv na endokrinní systém. Vědci se stále silněji obávají, že vystavení lidí těmto chemikáliím jednotlivě nebo v kombinaci s ostatními může přispívat k vysoké a rostoucí míře závažných onemocnění.

Deklarace například varuje, že v některých členských státech EU má velká část mladých mužů tak špatnou kvalitu spermatu, že to vážně ovlivňuje jejich šanci zplodit děti. Upozorňují také na dramatický nárůst výskytu rakoviny prsu v zemích východní a jižní Evropy nebo na silný vzestup výskytu rakoviny prostaty, varlat, vaječníků a štítné žlázy napříč Evropskou unií. Znepokojení vyvolává také rostoucí prevalence obezity a diabetu druhého typu v téměř všech členských státech EU.

Reklama

Rostoucí výskyt těchto onemocnění, která mohou souviset s expozicí chemickým látkám široce používanými v průmyslu, vedly mezinárodní skupinu vědců k požadavku na mnohem přísnější režim regulace používání chemických látek v Evropské unii. Deklarace uvádí, že návrhy na regulaci endokrinních disruptorů, které jsou nyní na stole „nesledují nejlepší dostupná vědecká doporučení a upřednostňují komerční zájmy nad ochranu zdraví lidí a přírody“. Signatáři deklarace uvádějí, že stávající předpisy ignorují možnost, že mnohé endokrinní disruptory mohou působit bezprahově, narušovat hormonální systém v jakékoli koncentraci. Deklarace proto vyzývá Evropskou komisi, aby pro endokrinní disruptory „zavedla regulační režim založený na spolehlivých vědeckých principech“.

Deklarace uvádí, že mezinárodně uznávané zkušební metody, které byly k dispozici po mnoho let, by měly být implementovány v rámci Evropské unie. Dále upozorňují signatáři deklarace, že stávají regulace chemický látek v EU je „ zcela nedostatečná“ pro identifikace endokrinní disruptorů. Proto vyzývají k cílenému výzkumnému programu endokrinních disruptorů zaměřenému na identifikaci látek schopných narušovat hormonální systém, na zhodnocení expozice a na vývoj laboratorních modelů a na podporu studia lidského zdraví.

Komentáře signatářů a reakce nevládní organizací

Profesorka Susan Jobling z londýnské Brunel University, která je jednou se signatářek deklarace upozornila: „Hlavním problém je, že pro mnoho vlivů endokrinní disruptorů neexistují mezinárodně uznávané a validované testovací metody, ačkoli vědecké nástroje a laboratorní metody jsou k dispozici.“  Dále konstatovala: „Návrhy na regulaci endokrinních disruptorů, které jsme viděli, nesledují nejlepší dostupná vědecká doporučení a nadřazují komerční zájmy nad ochranu zdraví lidí a přírody. Já a moji kolegové vyzýváme Evropskou komisi, aby implementovala regulační režim pro endokrinní disruptory, který bude založena na spolehlivých vědeckých principech.“

Další z významných signatářů deklarace, profesor Ake Bergman ze Stockholm University, zdůraznil: „Ačkoli přetrvávají nejistoty, výzkumy financované Evropskou komisí významně přispěly k doložení věrohodnosti vážných a nevratných poškození vyplývajících z působení endokrinních disruptorů. Vědecká nejistota by proto neměla vést k odkládání regulačních opatření.“  

Berlaymontskou deklaraci ve svém stanovisku podpořil kromě jiných Mezinárodní sekretariátu pro chemické látky (ChemSec). „Jsme rádi, že vědecká komunita spojila své sily pro velmi jasné a konzistentní poselství evropským regulačním úřadům věci endokrinních disruptorů. Nyní vyzýváme Evropskou komisi, aby navrhla opatření pro endokrinní disruptory , která by byla v souladu s hlavními body deklarace,“ uvedla Frida Hok z ChemSec

Jménem Aliance pro zdraví a životní prostředí (HEAL) deklaraci uvítala dr. Lisette van Vliet, která uvedla: „Doufáme, že Evropská komise vezme tyto body plně za své při svém očekávaném rozhodnutí o evropské strategii pro endokrinní disruptory a o kritériích pro jejich identifikaci. Stejně jako při přezkoumání toho, jak je s endokrinními disruptory zacházeno v rámci směrnice REACH.“