Reklama
 
Blog | Miroslav Šuta

Prvních 15 nebezpečných chemikálií na mušce REACHe

Nová chemická politika Evropské unie (REACH) se začíná probouzet k životu a přináší první užitek pro spotřebitele. Evropská chemická agentura (ECHA) zveřejnila 28. října 2008 první oficiální seznam prioritních nebezpečných chemikálií. Zatím bylo na seznam zařazeno 15 látek, které jsou rakovinotvorné, perzistentní, bioakumulativní, toxické nebo reprotoxické. Mezi nimi jsou i chemikálie, které tvoří běžnou součást spotřebního zboží dnes prodávaného i v českých obchodech, jako některé ftaláty nebo jeden z bromovaných zpomalovačů hoření.

Geert Dancet

Seznam prioritních chemických látek vznikl na základě nominace jednotlivých nebezpečných chemikálií některým z evropských států. Pro nominaci byl stanoven termín do konce června 2008. Během léta k jednotlivým nominacím sbírala ECHA připomínky formou veřejné internetové konzultace. Po vyhodnocení připomínek o navržených látkách hlasoval výbor členských států ECHA.

Výkonný ředitel ECHA Geert Dancet důrazně upozornil, že zařazením nebezpečných chemikálií na prioritní seznam vznikla jejich výrobcům a dovozcům do EU určitá zákonná povinnost, která se týká zejména poskytnutí informací odběratelům. Tento krok ECHA zároveň pro spotřebitele otevírá možnost, aby se nebezpečným látkám mohli snáze vyhýbat při nákupu zboží. Spotřebitelé si totiž budou moci vyžadovat informaci, zda daný výrobek obsahuje nebezpečnou chemikálii zařazenou na prioritní seznam ECHA.

Zveřejnění prioritního seznamu uvítala koalice ekologických, zdravotních a spotřebitelských organizací. Ta však zároveň vyjádřila jisté zklamání, že prioritní seznam pro REACH obsahuje jen 15 látek, neboť jde jen o nepatrnou část ze stovek známých nebezpečných chemikálii obsažených v spotřebním zboží. Jednou z příčin je i to, že pouze 7 evropských zemí využilo svého práva navrhnou nebezpečnou chemikálii k zařazení na prioritní seznam. Alespoň jednu látku navrhla Británie, Francie, Nizozemsko, Německo, Norsko, Rakousko a Švédsko. Česká republika žádnou nebezpečnou látku na seznam nenavrhlo. A podobně ani žádná z dalších postkomunistických zemí.

Reklama

Naproti tomu nevládní organizace Mezinárodní sekretariát pro chemické látky (ChemSec) zveřejnil 17. září 2007 databázi nazvanou REACH SIN List 1.0 (for Substitute It Now!) , tedy jakou neoficiální černou listinu skoro tří set nejnebezpečnějších chemických látek (rakovinotvorné, mutagenní, toxické pro reprodukci, perzistentní, bioakumulativní atd.), které jsou zatím běžně používány.

Mezi 15 chemických látek zařazených na prioritní seznam ECHA se dostal například hexabromocyklododekan (HBCDD), který je používán jako bromovaný zpomalovač hoření zejména v plastech. V hledáčku REACH se ocitly také 3 ftaláty (DEHP, DBP, BBP), které se běžně vyskytují zejména jako změkčovadlo ve výrobcích z PVC jako třeba pláštěnky, podlahové krytiny, zdravotní pomůcky atd.

Zařazení nebezpečných chemikálií na prioritní seznam je v rámci REACH důležitým startem procesu, jehož výsledkem bude buď omezení dalšího používání látky nebo její autorizace. Tomu však bude předcházet ještě řada kroků, např. zpracování analýzy zdravotních a ekologických rizik, prověření dostupnosti bezpečnější náhrady, analýza socio-ekonomických dopadů případné restrikce.