Reklama
 
Blog | Miroslav Šuta

REACH: 6,5 tisíce registrovaných látek a veletucet chemických špinavců

Nová evropská chemická politika stanovená směrnicí REACH má za sebou dva významné mezníky. Na konci května úspěšně skončila druhá vlna registrace chemických látek v systému REACH, v rámci které firmy zaregistrovaly skoro tři tisíce chemikálií. V červnu se pak zástupci členských států EU dohodli o rozšíření tzv. kandidátské listiny chemických látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) o šest chemikálií. Počet nebezpečných látek na tomto „černém seznamu“ tak dosáhl čísla 144.

Druhá vlna registrace: 3 215 firem zaregistrovalo 2 923 látek

Když před šesti lety, v červnu 2007, vstoupila v platnosti evropská směrnice o registraci, evaluaci a autorizaci chemických látek (REACH), zavedla mimo jiné pro výrobce a dovozce chemikálií povinnost, aby ohlásili do stanovených termínů vlastnosti vyráběných nebo dovážených látek. První vlna registrace se týkala látek vyráběných nebo dovážených jedním subjektem v množství větším než 1000 tun ročně nebo látek vykazující některé ze stanovených nebezpečných vlastností (rakovinotvornost, mutagenita, reprotoxicita, perzistence, bioakumulace).

Druhá vlna registrace skončila na konci května a týkala se látek, které jsou vyráběné nebo dovážené do EU v množství 100 až 1000 tun ročně jedním subjektem. V rámci ní 3215 firem podalo Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) 9084 registračních formulářů pro 3923 chemických látek. Dalších 696 chemikálií, pro které byly v druhé vlně podány registrace, už bylo registrováno jinými subjekty v rámci první vlny, který byla ukončena v prosinci 2010. Celkem je tak zatím ve dvou vlnách registrováno 6598 chemických látek.

Nejvíce registrací bylo podáno firmami z Německa (31%), Velké Británie (12%). Holandska, Itálie a Francie (po 8%). Většina registrací byla podána v rámci tzv. společné registrace několika firmami dohromady. Přesný počet registrovaných látek by však měl znám až počátkem září, poté až budou všechny odevzdané formuláře agenturou zpracovány. ECHA dále uvádí, že údaje o registrovaných chemických látkách, které nejsou kryty obchodním tajemstvím, by měly být veřejně dostupné koncem roku 2013.

Reklama

Poslední třetí vlna registrace se týká látek vyráběných nebo dovážených do EU v množství větším než 1 tuna ročně jedním subjektem. Termín pro podání registrací je do 31. května 2018.

6 látek zaokrouhlilo počet chemických „špinavců“ na veletucet

Jak upozorňuje ECHA, registrace je pouze startem procesu. U látek s nebezpečnými vlastnostmi bude provedena evaluace, tedy jejich podrobnější zhodnocení z hlediska rizik pro zdraví lidí a životní prostředí. Nejnebezpečnější chemikálie (látky vzbuzující mimořádné obavy – karcinogenní, mutagenní, reprotoxické, perzistentní, bioakumulativní) budou podrobeny procesu autorizace, který má detailně prozkoumat jejich rizika, možnosti bezpečnější náhrady a zvážit přínosy a škody, které jejich výroba a užívání představují pro zdraví a životní prostředí.

Seznam látek vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) vznikl v říjnu 2008, kdy na něj bylo zařazeno prvních 15 látek. Postupně byl seznam několikrát doplňován, až v prosinci 2012 dosáhl počet zařazených látek čísla 138. Zatím k poslednímu rozšíření seznamu došlo 20. června 2013, kdy na něj bylo zařazeno 6 nebezpečných chemikálií. Jedná se o rakovinotvorné kadmium a oxid kademnatý, o dvě perflourované látky (APFO, PFOA – toxické pro reprodukci), o endokrinní disruptor nonylfenol a o další z reprotoxických ftalátů (dipentylftalát). U dalších 4 nominovaných látek, které patří mezi velmi perzistentní a velmi bioakumulativní UV filtry, nedošla ke shodě komise ECHA složená ze zástupců členských států EU. O osudu těchto látek má být rozhodnuto později na základě další diskuse expertů.

Nutno poznamenat, že 144 látek doposud zařazených na kandidátský seznam představuje jen zlomek nebezpečných chemikálií, které splňují kritéria REACH pro látky vzbuzující mimořádné obavy. Mezinárodní sekretariát pro chemické látky (ChemSec) má na svém seznamu prioritních nebezpečných látek, které by měly být urychleně nahrazeny (SIN List), 626 chemikálií. Podle odborníků je na trhu Evropské unie minimálně 10x více srovnatelně nebezpečných chemikálií než zahrnuje kandidátský seznam. Pokud by tedy EU postupovala nadále stejným tempem, trval by tento proces minimálně půl století, ačkoli ambicí při přípravě směrnice REACH byla eliminace nejnebezpečnějších chemikálii v horizontu roku 2020.

Jedním z důvodů tohoto pomalého postupu je skutečnost, že podklady nutné pro nominaci nejnebezpečnějších látek na kandidátský seznam stále připravuje převážně jen malá skupinka členských států EU. Některé země se zapojily alespoň symbolicky, ale Česká republika a některé další státy zatím nenominovaly na kandidátský seznam ani jedinou látku.