Reklama
 
Blog | Miroslav Šuta

REACH: 8 kandidátů Francie, Dánska a Německa pro černou listinu

Dalších 8 nebezpečných chemikálií by mohlo být brzy zařazeno seznam „látek vzbuzujících mimořádné obavy“. Evropská agentura pro chemické látky zahájila 8. března 2010 veřejnou konzultaci k návrhu osmi látek vyvolávajících rakovinu či mutace nebo narušujících rozmnožování.

Ministerstvo životního prostředí ČR

Na černou listinu REACH se zatím dostalo 29 nebezpečných chemikálii. První 15 látek bylo na listinu zařazeno v říjnu 2008. Dalších 14 látek bylo přidáno na seznam v lednu 2010. Tentokrát patří dík hlavně Francii, která nominovala 5 z 8 látek. Dánsko nominoval látky dvě a Německo jednu. Česká republika ani tentokrát nenominovala žádnou látku.

  • Trichlorethylen – karcinogen používaný při čištění a odmašťování kovových dílů v průmyslu nebo jako rozpouštědlo v lepidlech. Je také meziproduktem při výrobě chlorovaných a fluorovaných organické sloučenin.

Kyselina boritá

  • Kyselina boritá – látka toxická pro reprodukci, která je užívána například jako biocid nebo konzervační látka, jako součást některých výrobků pro osobní hygienu, přísada v potravinářském a sklářském průmyslu, při výrobě keramiky, gumy nebo hnojiv. Může se vyskytovat také jako zpomalovač hoření nebo přísada barev, ale může sloužit i při výrově průmyslových olejů, brzdových kapalin nebo filmových vývojek.
  • Tetraboritan disodný (bezvodý) – reprotoxická látka, která je používána např. při výrobě skla a skleněných vláken, keramiky, pracích a čisticích prostředků, v hutnictví, při výrobě lepidel nebo hnojiv. Může sloužit také jako zpomalovač hoření nebo biocid.
  • Tetraboritan disodný (pentahydrát) – reprotoxická látka, která je používána např. při výrobě skla a skleněných vláken, keramiky, pracích a čisticích prostředků, v hutnictví, při výrobě lepidel nebo jako hnojiv. Může sloužit také jako zpomalovač hoření nebo biocid.
  • Chroman sodný – rakovinotvorná, mutagenní a reprotoxická látka sloužící převážně jako laboratorní chemikálie v analytické chemii a surovina pro výrobu jiných sloučenin chromu.

chroman draselný

  • Chroman draselný – rakovinotvorná, mutagenní a reprotoxická látka užívaná pro povrchovou úpravu a zušlechťování kovů, při výrobě textilií, při činění a úpravě usní v kožedělném průmyslu, k výrobě pigmentů a barev, jako laboratorních chemikálie nebo jako barvivo v keramice, součást pyrotechniky či surovina k výrobě jiných chemických sloučenin chromu.
  • Dichroman amonný – rakovinotvorná, mutagenní a reprotoxická látka používaná jako oxidační činidlo nebo laboratorní chemikálie, pro činění kůží a výrobu textilií, pro úpravu kovů a výrobu fotocitlivých vrstev obrazovek.
  • Dichroman draselný – rakovinotvorná, mutagenní a reprotoxická látka používané pro povrchovou úpravu a zušlechťování kovů, k činění kůží a výrobu textilií, pro fotolitografii, k ošetření dřeva nebo jako inhibitor koroze v chladících systémech. Slouží i k výrobě dalších chemických látek, jako laboratorní chemikálie nebo jako prostředek k čištění laboratorního skla.

Pokud konzultace proběhne úspěšně a chemikálie budou na seznam zařazeny, získají spotřebitelé možnost žádat u prodejců informaci, jestli konkrétní výrobek obsahuje některou z nebezpečných látek ze seznamu.

Reklama