Reklama
 
Blog | Miroslav Šuta

REACH: Prvních 7 nebezpečných chemikálií čeká restrikce

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) doporučila oficiálně, aby prvních 7 velmi nebezpečných chemikálií bylo na základě procedury autorizace podrobeno restrikcím. Jde o látky, z nichž některé není problém dnes najít téměř v každé domácnosti: 3 druhy ftalátů, syntetické pižmo, bromovaný zpomalovač hoření , chlorované parafíny ... Nová chemická politika EU se tak začíná týkat milionů Evropanů.

Když 1. července 2007 vstupovala v platnost nová směrnice EU pro regulaci chemikálií, napsal jsem „ani chemická revoluce, ani konec světa“ a také jsem uvedl, že ECHA by „v roce 2009 … měla zveřejnit jakýsi předběžný seznam nejnebezpečnějších chemických látek, které budu nuceny podstoupit proceduru autorizace.“ A právě to se nyní stalo. Jde o 3 látky toxické pro reprodukci, jednu látku rakovinotvornou a 3 látky, které jsou perzistentní (dlouho přetrvávají v prostředí), bioakumulativní (hromadí se v organismu) a toxické.

7 prioritních látek pro autorizaci

V říjnu 2008 vytvořila ECHA z 15 nebezpečných chemikálií navržených jednotlivými státy tzv. kandidátský seznam. Z něj pak vybrala ECHA sedm prioritních látek, které by měly jako první projít procesem autorizace, jež by mohla stanovit omezení jejich použití. Výběr byl podroben veřejné konzultaci a projednán komisí složenou ze zástupců všech členských států EU. Nyní bylo agenturou oficiálně navrženo, aby těchto 7 chemických látek nebylo nadále používáno bez specifické autorizace:

Rakovinotvorný diaminodifenylmetan (DMA) se používá převážně jako meziprodukt pro výrobu jiných látek, zejména polyuretanových plastů, ale také přímo jako tvrdidlo epoxidových pryskyřic nebo adheziv.

Reklama

Chlorované parafíny s krátkým řetězcem (SCCP) jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické. Využívají například jako chladící a mazací kapaliny, přísada do pryže zpomalující hoření, součást barviv, nátěrových hmot, těsnících materiálů nebo činidlo pro zpracování kůže. Jsou navrženy k celosvětové regulaci v rámci Stockholmské úmluvy.

Hexabromocyklododekan (HBCDD, HBCD) je perzistentní, bioakumulativní a toxická látka, která se používá převážně jako zpomalovač hoření v plastech, hlavně v polystyrenu v obalové, elektrotechnickém a stavebním průmyslu (zateplování). I HBCD je navržen k celosvětové regulaci v rámci Stockholmské úmluvy.

Polystyren

Kolik nebezpečného bromovaného zpomalovače hoření asi obsahuje tato hromada polystyrenu?

Toxické pro reprodukci jsou tři ftaláty (diethylhexylftalát – DEHP, dibutylftalát – DBP a benzylbutylftalát BBP), které se používají hlavně jako změkčovadla PVC ve výrobcích jako jsou hračky, podlahové krytiny, obalové fólie, interiéry automobilů, kabely, zdravotní nebo sexuální pomůcky.

Velmi perzistentní a velmi bioakumulativní je syntetické xylenové pižmo (5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen), které se využívá jako aromatická látka zejména v kosmetice, ale také v textilních změkčovadlech, v čistících prostředích nebo v osvěžovačích vzduchu.

xylenovepizmo

Vzorec xylenového pižma

Zařazení látek na prioritní seznam nebezpečných chemikálií pro autorizaci je klíčovým krokem v procesu, který povede k rozhodnutí o jejich regulaci. Nyní budou podrobně zhodnocena rizika každé jednotlivé látky, prověřena možnost její bezpečnější náhrady a budou porovnány škody s přínosy, které by přineslo zachování stávajícího stavu, případná regulace nebo dokonce úplný zákaz výroby a dovozu do Evropské unie.